Gostinsko turistični zbor Slovenije
Ljubljana, 12. januar 2018
Natisni članek Pošlji članek po elektronski pošti

Splošne informacije o izpitih za turistične vodnike in turistične spremljevalce

SPLOŠNE INFORMACIJE O IZPITIH ZA
TURISTIČNE VODNIKE IN TURISTIČNE SPREMLJEVALCE


Uvod in pravna osnova
Dejavnost turističnega vodnika je v Sloveniji regulirana z določili Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS štev. 2/2004). Zakon razlikuje in opredeljuje turističnega vodnika, turističnega spremljevalca in turističnega vodnika na ravni določenega turističnega območja (lokalni turistični vodnik). Turistični vodniki in turistični spremljevalci delajo v skladu s predpisi šele potem, ko opravijo izpit na Turistično gostinski zbornici pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) in imajo urejeno letno registracijo. Kot dokazilo o izpolnjevanju teh zakonskih pogojev jim Turistično gostinska zbornica izda ustrezno izkaznico v skladu s 3. odstavkom 39. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Turistični vodniki lahko vodijo skupine turistov na območju cele države Republike Slovenije (ne glede na morebitne ureditve lokalnega turističnega vodenja v posameznem turističnem območju, saj jih lokalne skupnosti – občine – pri tem ne smejo omejevati) in na območju vseh držav članic EU pod določenimi pogoji (deset od osemindvajsetih držav zahteva za turistične vodnike iz drugih držav članic predhodno prijavo ali notifikacijo v skladu s 7. členom Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacijah).
Izpitni roki
Izpitni roki za opravljanje državnih izpitov za turistične vodnike in turistične spremljevalce se na Turistično gostinski zbornici pri GZS organizirajo praviloma vsak mesec razen januarja, julija in avgusta (že od leta 1999). Razpisi (tako zadnji datumi za prijavo na posamezni izpitni rok kot tudi datumi same izvedbe izpitov) se objavljajo dvakrat letno na spletni strani: www.tgzs.si (posebej spomladanski in posebej jesenski izpitni roki).
Pogoja za pristop k izpitu
Pogoja za pristop k izpitu sta končana najmanj srednja strokovna izobrazba (štiriletni program oziroma V. stopnja katerekoli usmeritve, prav tako vse vrste gimnazij) in znanje vsaj enega tujega jezika na nivoju srednje šole. Izpit se izvaja izključno v slovenskem jeziku.

Tujci
Tisti tujci, ki so državljani držav članic EU in so v svojih državah že turistični vodniki, lahko občasno vodijo na ozemlju Republike Slovenije brez slovenske licence, zlasti če so začeli potovanja s skupinami turistov izven območja Slovenije (po prestopu na ozemlje Slovenije lahko nemoteno nadaljujejo svoje vodenje). Če pa bi tujci želeli trajno opravljati dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji, zanje veljajo enaki pogoji kot za slovenske državljane (opraviti morajo izpit za turističnega vodnika na Turistično gostinski zbornici v slovenskem jeziku).
Razlike med turističnim vodnikom in turističnim spremljevalcem
Razlike med turističnim vodnikom in turističnim spremljevalcem definira zakonodaja, obstajajo pa tudi razlike na izpitu in v praksi. Zakon o spodbujanju razvoja turizma v prvem odstavku 39. člena definira dejavnost turističnega vodnika kot strokovno vodenje obiskovalcev po vnaprej določenem programu, medtem ko je v drugem odstavku istega člena opredeljena dejavnost turističnega spremljevalca kot opravljanje organizacijskih in tehničnih storitev za udeležence turističnih aranžmajev od začetka potovanja do cilja in vrnitve. Državni izpit za turističnega spremljevalca je lažji: seminarska naloga je krajša za en dan in za eno poglavje (ni treba pisati kratke predstavitve znamenitosti in zanimivosti na poti oziroma utemeljevati, zakaj so vredne ogleda); na teoretičnem delu izpita je manj izpitnih vprašanj in tudi praktičen del izpita je manj zahteven. V praksi pa turistične agencije angažirajo pravzaprav tiste (licencirane) osebe, ki jih poznajo in jim zaupajo ali tiste, ki jih priporočajo kolege iz drugih turističnih agencij, čeprav naj bi odločitev o izbiri turističnega vodnika ali turističnega spremljevalca temeljila na zahtevnosti programa potovanja. V skladu z zakonodajo v programu potovanja mora biti točno napisano, kaj je vključeno v ceno turističnega aranžmaja in če je zapisano, da je v ceno vračunana organizacija in izvedba potovanja – zadostuje turistični spremljevalec, če pa je zapisano, da je v ceno aranžmaja vračunana organizacija in strokovno vodenje – pa bi skupino moral voditi turistični vodnik. Nekatere agencije napišejo, da je v ceno programa vključeno tudi strokovno vodenje, kljub temu pa na pot pošljejo turističnega spremljevalca ter poleg njega na destinacijah angažirajo lokalne turistične vodnike. Za inšpektorje je pri izvajanju nadzora to sprejemljiva rešitev.
Razlike med turističnim vodnikom in lokalnim turističnim vodnikom
Medtem ko lokalni turistični vodniki oziroma turistični vodniki določenih turističnih območij lahko vodijo le na svojem označenem območju (ponavadi je to območje ene občine ali več sosednih občin skupaj, če so med seboj dogovorjene za enotno ureditev lokalnega turističnega vodenja), turistični vodniki z opravljenim izpitom na Turistično gostinski zbornici lahko vodijo brez omejitev na posamezna območja, saj je državni izpit za turističnega vodnika širše veljave od izpita lokalne skupnosti za lokalnega turističnega vodnika. Poleg tega 4. odstavek 41. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma ne dopušča omejevanja vodenja turističnih vodnikov z opravljenim državnim (zborničnim) izpitom. O dodatnem najemanju lokalnih turističnih vodnikov odločajo organizatorji potovanj oziroma turistične agencije, ki imajo pravico do izbire, ali bo turistični vodnik, ki je ves čas na poti s skupino turistov, vodil tudi v vsakem posameznem kraju, ali pa bodo angažirali (in dodatno plačali) tudi lokalne turistične vodnike zaradi kakovostnejše izvedbe programa potovanja, saj lokalni turistični vodnik najbolje pozna značilnosti in dušo tega kraja. Takšna poslovna pravila o pravici do izbire načina turističnega vodenja so v skladu s pravnim redom EU.
Olajšave na izpitih
Kandidati, ki imajo končane višje ali visoke šole, zaključene univerzitetne programe šolanja ali podiplomske študije, nimajo nobenih olajšav na izpitih. Enako velja tudi za kandidate, ki so končali srednje, višje ali visoke šole za turizem ali šole turistične usmeritve. Edina možna olajšava je samo za turistične spremljevalce, ki lahko v upravnem postopku dokažejo, da imajo najmanj dveletne delovne izkušnje s področja dejavnosti organiziranja potovanj v turistični agenciji. V tem primeru posameznik lahko pridobi zbornično izkaznico za turističnega spremljevalca tudi brez opravljenega izpita na Turistično gostinski zbornici Slovenije.
Potek izpita
Vsi izpiti se opravljajo pred tričlansko izpitno komisijo. Njene člane imenuje Upravni odbor Turistično gostinske zbornice pri GZS. To so predvsem dolgoletni turistični vodniki in vodilni strokovnjaki, zaposleni v turističnih agencijah ter člani Združenja turističnih agencij Slovenije. Izpit je sestavljen iz strokovno teoretičnega in praktičnega dela. Za strokovni del izpita kandidati napišejo seminarsko nalogo v skladu z Navodili izpitnega odbora za izdelavo seminarske naloge. Na teoretičnem delu izpita kandidati zagovarjajo svoje seminarske naloge in ustno odgovarjajo na šest teoretičnih vprašanj iz različnih tematskih sklopov (ti so: turistična geografija s kartografijo, zgodovina, etnologija, psihološki vidiki skupinskih vodenj, umetnostna zgodovina z arheologijo ter osnove poslovanja v turizmu in organizacija in izvedba turističnih potovanj). V kolikor se na zagovoru naloge izkaže, da mora kandidat dopolniti ali popraviti svojo seminarsko nalogo, mora to storiti v osmih dneh. (V nasprotnem primeru naloga ni sprejeta – saj je bila dejansko sprejeta pod pogojem ustrezne dopolnitve ali popravka in lahko izpitna komisija zahteva ponovni zagovor seminarske naloge.) Na praktičnem delu izpita se kandidati odpravijo na enodnevni izlet po Sloveniji in konkretno vodijo bodisi v avtobusu pred mikrofonom ali na peš ogledu na enem delu poti. Program izleta dobijo kandidati vsaj en teden pred odhodom, da bi se nanj lahko prijavili in pripravili (pod pogojem, da jim ponujeni termin ustreza, drugače počakajo na naslednji termin oziroma na naslednjo skupino kandidatov). Po opravljenem teoretičnem delu izpita je treba v enem letu opraviti tudi praktični del izpita, drugače opravljena teorija kandidatu zapade, ker gre za en sam izpit iz dveh delov in ne za več različnih izpitov, ki jih kandidat lahko opravlja neskončno dolgo.
Seminarske naloge
Seminarska naloga predstavlja opis izvedbe najmanj štiridnevnega programa potovanja (za turistične vodnike) oziroma najmanj tridnevnega programa (za turistične spremljevalce). Seminarsko nalogo je treba napisati že pred prijavo na izpit na osnovi omenjenih Navodil za izdelavo seminarske naloge in programa potovanja, ki ga kandidat sam izbere in ga priloži k seminarski nalogi, da bi bilo razvidno, ali se je držal zastavljenega programa (kako je realiziral razpisani program, kaj je bilo vključeno v ceno, itn.…) Izbrano potovanje je lahko tudi daljše, načrtovano po Sloveniji ali po tujini. Obseg seminarske naloge (minimalno ali maksimalno število strani) ni določen in tudi ni bistvenega pomena, ker je to odvisno predvsem od zahtevnosti vsakega programa potovanja posebej. Izpitna komisija res vztraja le na tem, da se dosledno upoštevajo Navodila za izdelavo seminarske naloge (po točkah oziroma po poglavjih). Vsak kandidat mora sam napisati svojo nalogo v celoti. Prepisovanje seminarskih nalog od drugih kandidatov izpitna komisija zavrača, predvidena pa je tudi sankcija v obliki določene časovne prepovedi pristopa k izpitu.
Prijave za izpit
Datumi razpisov posameznih izpitnih rokov in sprejemanja izpitnih prijavnic se določajo za vsak mesec posebej. Razpisi se objavljajo na spletnih straneh Turistično gostinske zbornice Slovenije. Pri prijavi za izpit mora biti skupaj z izpolnjeno in podpisano izpitno prijavnico oddana tudi seminarska naloga in priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev za pristop k izpitu (spričevalo o končani vsaj štiriletni srednji šoli, iz katerega je razvidno tudi znanje enega tujega jezika, dokazilo o plačilu izpita itn.). Kandidati se na izpit prijavljajo najmanj 15 dni pred strokovno teoretičnim delom izpita. O točnem datumu, času in kraju izpita so vsi kandidati pisno obveščeni po zaključku razpisa. Minimalno število kandidatov za realizacijo določenega izpitnega roka je pet oseb. V primeru, da se ne prijavi minimalno število oseb, si Turistično gostinska zbornica pridržuje pravico do odpovedi izpita v tem terminu.
Koristni nasveti
• Kandidatom, ki še nimajo izkušenj z vodenjem turističnih skupin, se svetuje, da najprej opravijo tečaj za turistične vodnike. Pripravili smo ga tudi na Turistično gostinski zbornici, da bi posameznikom olajšali priprave na izpit in hkrati prispevali k izboljšanju veščin turističnega vodenja. Zbornični tečaj vsebuje štirideseturno usposabljanje. Izvedbo tečaja smo zaupali 8 različnim predavateljem, strokovnjakom na področju turističnega vodenja in večinoma dolgoletnim turističnim vodnikom. Pozor! Namen Turistično gostinske zbornice ni, da bi udeležencem tečaja posredovali najkrajše odgovore na izpitna vprašanja. Le-te bodo morali še naprej sami poiskati v literaturi. Cilj, ki se ga zasleduje na tečajih je, da bodoče turistične vodnike usmerja k uporabi teoretičnih znanj pri praktičnem vodenju. Tečaji za turistične vodnike, ki ne obsegajo tudi praktičnega vodenja v avtobusu ali vsaj govornih vaj pred mikrofonom niso dovolj dobri in Turistično gostinska zbornica kandidatom odsvetuje, da se prijavljajo na takšne tečaje. Državni izpit na Turistično gostinski zbornici Slovenije je precej zahtevan in se ga ne naredi zlahka. Najtežji del izpita pa je zagotovo praktično vodenje, ko se naučena znanja demonstrirajo v živo.
• Priporoča se, da se neizkušeni kandidati pozanimajo pri turističnih agencijah o delu turističnega vodnika ter zaprosijo za hospitacijo (opazovanje dela vodnika na potovanju), preden začnejo pisati seminarsko nalogo. Na spletnih straneh Turistično gostinske zbornice Slovenije je objavljen seznam vseh licenciranih turističnih agencij.
• Kandidatom se svetuje, da se glede priprave odgovorov na izpitna vprašanja napotijo v eno izmed dobro založenih knjižnic. Tudi če so nekatere knjige izposojene, se lahko dobi kakšen izvod v čitalnici. Izjema je gradivo za tematski sklop psihologije, ki ga lahko dobijo kandidati brezplačno na Turistično gostinski zbornici. Izpitni odbor je mnenja, da mora turistični vodnik znati samostojno uporabljati literaturo, saj se bo moral vedno znova samostojno pripravljati za vodenje turističnih skupin, posebej takrat, ko se bo odpravljal prvič v nove kraje. Iz tega (zelo pomembnega) razloga Turistično gostinska zbornica Slovenije ni pripravila odgovorov na izpitna vprašanja, ki bi kandidatom olajšali priprave na izpit. (Če nekdo ni sposoben samostojno uporabiti vire literature in pripraviti odgovore na zastavljena vprašanja, prav gotovo ni primeren za turističnega vodnika.)
• Na Turistično gostinski zbornici smo seznanjeni z dejstvom, da takšni in drugačni (že pripravljeni) kratki odgovori na izpitna vprašanja obstajajo in jih kandidati, ki so izpit že opravili posredujejo drugim kandidatom (proti plačilu ali brezplačno). Vemo tudi, da so nekateri 'pisci' takih nestrokovnih gradiv navedli Gospodarsko zbornico Slovenije ali njene zaposlene (npr. Snežano Škerbinc) kot avtorje, kar pa zagotovo ne drži. Izjavljamo, da nismo izdali ali avtorizirali nobenih odgovorov na izpitna vprašanja in vsako razdeljevanje takega gradiva z navedbo imena Gospodarske zbornice Slovenije ali Snežane Škerbinc je nezakonito in kaznivo dejanje zlorabe tujega imena.
Register turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev
Za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja in spremljanja ni dovolj samo opravljen izpit. 40. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma zahteva od turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev, da se vpišejo v register, ki ga vodi Gospodarska zbornica Slovenije. Turistični vodniki in turistični spremljevalci morajo enkrat letno, in sicer najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto, dostaviti podatke o številu dni vodenja in relacijah vodenja za preteklo leto ter tako podaljšati svoje letne registracije. Podatki o turističnih vodnikih in turističnih spremljevalcih iz registra (z njihovim pisnim soglasjem) se objavljajo na zborničnih spletni strani www.gzs.si/vodniki. Spletna oblika registra je v veliko pomoč tako organizatorjem potovanj kot tudi samim licenciranim osebam za vodenje in spremljanje skupin turistov, ki se na ta način promovirajo in lažje pridejo do dela. (Vsak turistični vodnik in turistični spremljevalec se predstavi na posebni spletni strani.) V registru so objavljeni tudi podatki o pridobljeni formalni izobrazbi vsakega posameznika ter njegova morebitna posebna znanja, ki bi bila za agencije dobrodošla (npr. gorski vodnik, učitelj smučanja, lokalni turistični vodnik za Maribor itn.). Zbornični spletni register turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev uporablja tudi Tržni inšpektorat RS za prvo preverjanje podatkov kot organ, pristojen za nadzor nad izvajanjem turistične zakonodaje.

Izkaznice
Turistični vodniki in turistični spremljevalci dobijo od Turistično gostinske zbornice Slovenije poleg potrdila o opravljenem izpitu in potrdila o vpisu v Register turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev tudi plastične izkaznice z barvno fotografijo v slovenščini in angleščini. Na njih se letno podaljšuje veljavnost z ustrezno nalepko letnice. Izkaznico z ustrezno nalepko letnice za tekoče leto je vedno potrebno imeti pri sebi na vodenjih doma in v vseh državah Evropske Unije.

Dobro je vedeti
Dobro je vedeti, da je delo turističnega vodnika zelo odgovorno, zahtevno in naporno, saj jim organizatorji potovanj zaupajo pomembne dokumente, določene vsote denarja in skrb za skupine ljudi. Za to specifično delo so nujno potrebne tudi določene osebne predispozicije, kot je sproščena komunikativnost, pozitivna naravnanost, nekonfliktnost, natančnost, poštenost, sposobnost orientiranja v neznanem okolju, dobra organiziranost, iznajdljivost, sposobnost sistematičnega podajanja informacij v lepem, tekočem slovenskem jeziku, dobra fizična kondicija itn. Zainteresiranim kandidatom za pridobitev licence za turističnega vodnika se svetuje, da tehtno premislijo, ali imajo resnično sposobnosti in osebnostne lastnosti za opravljanje zahtevnega dela s številnimi ljudmi. Pomembno je tudi dejstvo, da organizacijo in izvedbo turističnih aranžmajev nadzira cel zajeten kup predpisov: Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, Obligacijski zakonik itn. ter da so za kršitelje predvidene globe tudi do 40.000 €. Ugled in dobro ime turistične agencije sta odvisna tudi od izvedbe potovanja oziroma od kakovosti dela turističnega vodnika. Od te kakovosti je odvisno tudi zadovoljstvo in izpolnitev pričakovanj turistov. Samo v Sloveniji je registriranih čez 400 turističnih agencij in je konkurenca na trgu med njimi zelo močna. S svojim dobrim ali slabim delom turistični vodnik lahko utrdi ali prekine sodelovanje z določenim organizatorjem potovanja, vendar prispeva tudi k njegovi poslovni uspešnosti. Bodočim turističnim vodnikom se svetuje, da jih ne zavedejo samo lepi prospekti ali mladostniške sanje o daljnih potovanjih, temveč naj poskušajo tudi iskreno premisliti o vseh obveznostih, ki ta poklic spremljajo in se vprašajo, če bodo temu kos. Tudi se ne sme pozabiti, da se morajo turistični vodniki usposabljati, učiti in izpopolnjevati ves čas – vsakič, ko sklenejo pogodbo z agencijo o prevzemu vodenja skupine. Živimo v dobi vseživljenjskega učenja in to še posebej velja za poklic turističnega vodnika. S pridobitvijo licence turistični vodniki naredijo samo prvi korak na dolgi poti nenehnega učenja. Imeti licenco za vodenje pomeni samo to, da je zadoščeno minimalnim zakonskim pogojem in nikakor tudi to, da gre za dobrega vodnika. Dober vodnik se postane s prakso in pridobivanjem kilometrine potovanj, s stalnim izpopolnjevanjem – pod pogojem, da ima posameznik za ta poklic predispozicije in da ga veseli delo z ljudmi.

Informacije
Za vse podrobnejše informacije se lahko pokliče na telefon: 01/ 58 98 223 mag. Snežano Škerbinc ali se piše na elektronsko pošto: snezana.skerbinc@gzs.si

Pripravila: mag. Snežana Škerbinc

 

 
 
 
 
Za vse ostale informacije pokličite na telefon: 01/ 58 98 223, mag. Snežano Škerbinc.
 
 
 
 
 
Informacije posreduje:

Turistično gostinska zbornica pri GZS
mag. Snežana Škerbinc
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/5898 223
Faks: 01/5898 224

 

 

O nas:

Turistično gostinska zbornica Slovenije

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana


T: 01 58 98 230

F: 01 58 98 224


E-naslov: info@tgzs.si

 

ID za DDV: SI 62178954
Matična št: 3988384

TRR: SI56 0310 0100 2578 617

Pošlji povpraševanje:

*
*
*
*
npr.: 15
 
* obvezna polja
 
Pošlji
© Turistično gostinska zbornica Slovenije, 2012! Vse pravice pridržane! | Avtorji: Plior InfoTech & Sona