Izpiti za turistične vodnike

Datumi izpitnih rokov

Izpiti za turistične vodnike bodo potekali na Turistično gostinski zbornici Slovenije, Dimičeva 13 v Ljubljani.

Izpitno prijavnico z dokazilom o izvedenem plačilu izpita in drugimi prilogami pošljite na naslov: Turistično gostinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana s pripisom: Za izpit za turističnega vodnika.

Prav tako se lahko prijavite po e-pošti.

 

RAZPISANI DATUMI IZPITNIH ROKOV ZA IZPITE ZA TURISTIČNE VODNIKE

 • Februar:  Izpitne prijavnice skupaj z dokazilom o plačilu izpita in drugimi prilogami sprejemamo najpozneje do 10. 2. 2020. Izpiti se bodo začeli dne 25. 2. 2020.
 • Marec: Izpitne prijavnice skupaj z dokazilom o plačilu izpita in drugimi prilogami sprejemamo najpozneje do 2. 3. 2020. Izpiti se bodo začeli dne 17. 3. 2020.
 • April: Izpitne prijavnice skupaj z dokazilom o plačilu izpita in drugimi prilogami sprejemamo najpozneje do 1. 4. 2020. Izpiti se bodo začeli dne 14. 4. 2020.
 • Maj: Izpitne prijavnice skupaj z dokazilom o plačilu izpita in drugimi dokazili sprejemamo najpozneje do 11. 5. 2020. Izpiti se bodo začeli dne 26. 5. 2020.
 • Junij: Izpitne prijavnice skupaj z dokazilom o plačilu izpita in drugimi dokazili sprejemamo najpozneje do 1. 6. 2020. Izpiti se bodo začeli dne 16. 6. 2020.

Kandidati lahko pošiljajo svoje izpitne prijavnice skupaj z obveznimi prilogami, ki so na prijavnici (spodaj) navedene do zadnjega dne razpisa (npr. upoštevamo tudi 10.2.2020 ali do 1.6.2020 itn. na poštnem žigu kot pravočasno pošiljanje, čeprav bomo pošiljko v teh primerih prejeli dan pozneje). Prijava je seveda možna tudi po e-pošti.

 

Informacije posreduje:

Turistično gostinska zbornica Slovenije pri GZS

Mag. Snežana Škerbinc, samostojna svetovalka

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana Tel.: 01/5898 223 E-pošta: snezana.skerbinc@gzs.si

Faks: 01/5898 224

Potek izpita

Vsi izpiti se opravljajo pred tričlansko izpitno komisijo. Njene člane imenuje Upravni odbor Turistično gostinske zbornice Slovenije. To so predvsem dolgoletni turistični vodniki in vodilni strokovnjaki, zaposleni v turističnih agencijah ter člani Združenja turističnih agencij Slovenije. Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.

Na teoretičnem delu izpita kandidati ustno odgovarjajo na šest teoretičnih vprašanj iz različnih tematskih sklopov (ti so: turistična geografija s kartografijo, zgodovina, etnologija, psihološki vidiki skupinskih vodenj, umetnostna zgodovina z arheologijo ter osnove poslovanja v turizmu in organizacija in izvedba turističnih potovanj).

Na praktičnem delu izpita se kandidati odpravijo na enodnevni izlet po Sloveniji in konkretno vodijo bodisi v avtobusu pred mikrofonom ali na peš ogledu starih mestnih jeder na enem delu poti. Program izleta dobijo kandidati vsaj en teden pred odhodom, da bi se nanj lahko prijavili in pripravili (pod pogojem, da jim ponujeni termin ustreza, drugače počakajo na naslednji termin oziroma na naslednjo skupino kandidatov).

Po opravljenem teoretičnem delu izpita je treba v enem letu opraviti tudi praktični del izpita, drugače opravljena teorija kandidatu zapade, ker gre za en sam izpit iz dveh delov in ne za več različnih izpitov, ki jih kandidat lahko opravlja neskončno dolgo.

Seznam literature
ZGODOVINA
  1. Brodnik Vilma in drugi avtorji: Zgodovina 1, DZS, Ljubljana 2009
  2. Hozjan A., Potočnik D.: Zgodovina 2, DZS, Ljubljana 2001, Učbenik za 2. letnik gimnazije
  3. Klacović D., Urankar N.: Zgodovina 2, DZS, Ljubljana 2010
  4. Cvirn J. in Studen A.: Zgodovina 3, DZS, Ljubljana 2010
  5. Dolenc E. in Gabrič A.: Zgodovina 4, DZS, Ljubljana, 2009
  6. Štih Peter, Simoniti Vasko: Slovenska zgodovina do razsvetljenstva, Korotan, Ljubljana 1996
  7. Šolski zgodovinski atlas, DZS, Ljubljana 1999
  8. Ustava Republike Slovenije, Ur.l. RS št. 33/91-II
  9. Natek Karel, Natek Marjeta: Slovenija (geografska, zgodovinska, pravna, politična, ekonomska in kulturna podoba Slovenije), Založba MK, Ljubljana 1998
  10. Ilustrirana zgodovina Slovencev, MK, Ljubljana 1999
  11. Verstva sveta, MK, Ljubljana 2009
OSNOVE POSLOVANJA V TURIZMU IN ORGANIZACIJA IN IZVEDBA SKUPINSKIH POTOVANJ
  1. Obligacijski zakonik, Ur. l. RS št. 97/2007
   (Potrebujete samo XV. poglavje, 2. oddelek, XXIII., XXIV. in XXV. poglavje!)
  2. Zakon o varstvu potrošnikov, Ur. l. RS št. 98/2014, 126/2007, 86/2009,78/2011, 38/2014,19/2015 in 31/2018 (Potrebujete le VI. poglavje Pogodbe o turističnih aranžmajih)
  3. Frankfurtska tabela, (Dobite jo na spletu, pozanimate se lahko tudi pri Turistično gostinski zbornici Slovenije, pa vam jo pošljemo po e-pošti)
  4. Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Ur. l. RS št. 13/2018
  5. Pravilnik o podelitvi licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov, Ur. l. RS št. 39/2018
  6. Uredba o jamstvu zaradi likvidnostnih težav organizatorjev potovanj in podjetja, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje, Ur. L. RS št. 52/2018
  7. Zakon o gostinstvu, Ur. l. RS št. 93/2007
  8. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, Ur. l. RS št. 35/2017
  9. Rees N.: Veliki sodobni bonton, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1998
  10. Frelih Janez in Polak Alfred: Strežba, DZS, Ljubljana 1997 (Samo za vodnike!)
  11. Planina Janez: Ekonomika turizma, Univerza v Lj., Ekonomska fakulteta Ljubljana, 1997
  12. Schneider, Schwankhart, Potočnik, Grilc: Gospodarsko poslovanje 1, Mohorjeva založba, Celovec, Ljubljana, Dunaj 1996
  13. Resnik Janez: Kodeks obnašanja turističnega vodnika, Društvo turističnih vodnikov Slovenije, Ljubljana (Pozanimajte se na Turistično gostinski zbornici Slovenije in vam ga bomo poslali po e-pošti.)
  14. Dr. Mitja Gorenak: Svet turističnih vodnikov in spremljevalcev, Pearson Education Limited, 2017
UMETNOSTNA ZGODOVINA Z ARHEOLOGIJO
  1. Golob Nataša: Umetnostna zgodovina, DZS, Ljubljana, 2004
  2. Koch Wilfried: Umetnost stavbarstva, MK, Ljubljana 1999
  3. Curk Iva: Vodnik za ljubitelja arheologije, iz zbirke Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, Obzorja Maribor 1973
  4. Enciklopedija Slovenije, MK, Ljubljana 1987
  5. Uvod v umetnostno zgodovino, več avtorjev, iz knjižne zbirke Temeljna dela, Študentska založba, Krtina, Ljubljana 1998,
  6. Umetnost na Slovenskem, več avtorjev, MK, Ljubljana 1998
  7. Barker Philip: Tehnike arheološkega izkopavanja, Ljubljana 1998 (Samo za vodnike!)
  8. Zakladi tisočletij. Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov, Ljubljana 1999.
  9. Hofler Janez: Osnove likovne umetnosti, Ljubljana 1997
  10. Hrausky A., Koželj J., Prelovšek D.: Plečnikova Ljubljana, DESSA, Ljubljana 1997
  11. Biblija, poljudna izdaja
  12. Antična grško-rimska mitologija, poljudni avtor
  13. Šumi N.: Po poti baročnih spomenikov Slovenije, Ljubljana 1992
  14. Cevc E.: Slovenska umetnost, Ljubljana 1967
TURISTIČNA GEOGRAFIJA S KARTOGRAFIJO
  1. Senegačnik J.: Slovenija 2, Modrijan, Ljubljana, 2010
  2. Geografija za srednje šole, DZS, Ljubljana, 1997
  3. Gams, I.: Geografija Slovenije, Slovenska matica, Ljubljana 1998
  4. Gams, I.: Geografske značilnosti Slovenije, MK, Ljubljana, 1998
  5. Jeršič Matjaž: Osnove turizma, DZS, LJ. 1990
  6. Jeršič Matjaž: Turistična geografija, DZS, LJ. 1990
  7. Natek, M.: Vinorodna območja; Geografski atlas Slovenije; DZS, LJ. 1998
  8. Zakon o ohranjevanju narave, Ur.l. RS št. 56/99
  9. Mihelič T.: Julijske Alpe – planinski vodnik, PZS. Lj. 1993
  10. Jeršič M.: Bližnja rekreacija, Geographica Slovenica 29, Lj. 1998
  11. Jeršič M.: Turizem, Geografija Slovenije, Slovenska Matica; Ljubljana 1998
  12. Katalog kart in atlasov 1999/2000, Geodetski zavod Slovenije, Ljubljana
  13. Slovenija, Turistični vodnik; MK, Ljubljana 2009, četrta, dopolnjena izdaja
ETNOLOGIJA
  1. Kremenšek S.: Obča etnologija, Ljubljana, 1977
  2. Bogataj J.: Sto srečanj z dediščino na Slovenskem, Ljubljana 1992
  3. Bogataj J.: Mojstrovine Slovenije, Ljubljana 1999
  4. Bogataj J.: Domače obrti na Slovenskem, Ljubljana 1990 (Samo za vodnike!)
  5. Bogataj J.: Smo kaj šegavi? Ljubljana, 1998
  6. Kuret Niko: Praznično leto Slovencev, Družina, Ljubljana 1998
  7. Bogataj J.: Etnologija na Slovenskem, DZS, Ljubljana 1989
  8. Bogataj J.: Turistične prireditve v Sloveniji, Turistični Vestnik, štev. 2, 1991
  9. Bogataj J.: Kaj so gostinski spominki, Turistični Vestnik, štev. 4, 1987 in članki o spominkarstvu v Turističnem vestniku štev. 1,2,3,4,5,6,7,8, letnik 1987
  10. Bogataj J.: Dediščina kulinarične kulture
  11. Etnološki leksikon Slovenije, MK, Ljubljana, 2004
  12. Raztresen M.: 101 slovenska prepoznavnost, MK, Ljubljana, 2004
  13. Drozg V.: Kmečka hiša, Geografski atlas Slovenije, DZS, Ljubljana 1998
PSIHOLOŠKI VIDIKI SKUPINSKIH VODENJ
  1. Polič Marko: Psihologija za turistične vodnike, Ljubljana 1998
   (Za priročnik se lahko pozanimate na Turistično gostinski zbornici Slovenije in vam ga bomo poslali po e-pošti.)

Izpitna vprašanja
1. ZGODOVINA
 1. Kronološko razvrstite zgodovinska obdobja, določite časovne mejnike in jih razložite.
 2. Kaj veste o demokraciji v antičnih Atenah? Navedite tri dramatike, ki so takrat tam ustvarjali.
 3. Kako je prevzel oblast Gaj Oktavijan, katere nazive je imel? Kaj pomeni »rimski mir«?
 4. Predstavite značilnosti grške in rimske religije.
 5. Razložite propad zahodnorimskega cesarstva.
 6. Pod katerim imenom se je razvijalo vzhodnorimsko cesarstvo, do kdaj je obstajalo? Kaj veste o zavojevalcu glavnega mesta?
 7. Naštejte tri velika monoteistična verstva in enega opredelite.
 8. Predstavite velika geografska odkritja. Katero zgodovinsko obdobje se je takrat začelo? Katere osvajalce poznate in kako so jih poimenovali?
 9. Razložite humanizem in navedite tri predstavnike s področja znanosti.
 10. Razložite reformacijo.
 11. Navedite pomembne politične in vojaške dogodke v 17. stoletju.
 12. Kateri francoski kralj je še posebno znan po absolutističnem vladanju? Kaj veste o njem in kakšen je bil njegov vpliv na ostalo Evropo? S kom je povezan »carski absolutizem«?
 13. Kaj pomeni razsvetljeni absolutizem? Kdo so bili glavni predstavniki?
 14. Razložite glavne dogodke in osebe ob združevanju Nemčije in Italije.
 15. Kaj veste o preoblikovanju Habsburške monarhije v Avstro-Ogrsko?
 16. Opišite vzroke in povod za 1. svetovno vojno.
 17. Razložite pojma železna zavesa in berlinski zid.
 18. Zakaj so pomembni in po čem so znani Justinijan I., Jan III. Sobieski in Fridtjof Nansen?
 19. Razložite rimsko upravljanje ozemlja današnje Slovenije.
 20. Konec 13. stoletja so se vse bolj uveljavljali Habsburžani. Kako je potekalo združevanje slovenskega ozemlja pod njihovo oblastjo?
 21. Kaj veste o vzponu in propadu Celjskih grofov?
 22. Razložite reformacijo na Slovenskem in njen pomen za Slovence.
 23. V katerem stoletju sta vladala Marija Terezija in Jožef II.? Predstavite njune upravne in šolske reforme z vplivom na Slovence. Katera prva slovenska posvetna drama je bila takrat uprizorjena in po čigavi zaslugi?
 24. Leta 1809 je na ozemlju današnje Slovenije nastala nova politična tvorba. Katera in kaj veste o njej?
 25. Povzemite značilnosti programa zedinjene Slovenije in taborskega gibanja.
 26. Katero bojišče se je odprlo z vstopom Italije v 1. svetovno vojno in kaj je to pomenilo za Slovence? Kateri tuji in kateri slovenski pisatelj sta opisovala dogodke na tem bojišču?
 27. Kaj so zahtevali Slovenci na Dunaju leta 1917? Navedite pomembne dogodke leta 1918, ki so povezani s Slovenci ob razpadu Avstro-Ogrske.
 28. Razložite državno ureditev Republike Slovenije, državne simbole in organe, ki predstavljajo zakonodajno, izvršilno in sodno oblast v Sloveniji.

 

2. TURISTIČNA  GEOGRAFIJA  S  KARTOGRAFIJO
 1. Opišite lego in geografski položaj Ljubljane.
 2. Opišite lego, geografski položaj, površino in državno ozemlje Slovenije.
 3. Katere so poglavitne naravnogeografske značilnosti Alpske Slovenije?
 4. Katere so poglavitne družbeno geografske značilnosti Alpske Slovenije?
 5. Katere so poglavitne naravnogeografske značilnosti Predalpske Slovenije?
 6. Katere so poglavitne družbeno geografske značilnosti Predalpske Slovenije?
 7. Katere so poglavitne naravnogeografske značilnosti Dinarske Slovenije?
 8. Katere so poglavitne družbeno geografske značilnosti Dinarske Slovenije?
 9. Katere so poglavitne naravnogeografske značilnosti Submediteranske (Ob mediteranske) Slovenije?
 10. Katere so poglavitne družbeno geografske značilnosti Submediteranske (Ob mediteranske) Slovenije?
 11. Katere so poglavitne naravnogeografske značilnosti Subpanonske (Ob panonske) Slovenije?
 12. Katere so poglavitne družbeno geografske značilnosti Subpanonske (Ob panonske) Slovenije?
 13. Turistično privlačne naravne znamenitosti v gorskem svetu: Katere oblike, vrste geomorfoloških in hidroloških pojavov so turistično posebej privlačne? Navedite značilne, konkretne primere posameznih oblik.
 14. Turistično privlačne naravne znamenitosti v Dinarsko-kraškem svetu: Katere vrste, oblike so turistično posebej privlačne? Navedite značilne, konkretne primere posameznih oblik.
 15. Katere oblike rečnega reliefa so za turiste še posebej zanimive? Opišite jih in navedite konkretne primere!
 16. Naštejte in opišite nekaj konkretnih oblik ledeniškega reliefa, ki so za turiste še posebej zanimive!
 17. Morske obale kot turistično privlačne znamenitosti: Naštejte in opišite tipe obal in navedite konkretne primere!
 18. Jezera kot turistično privlačne znamenitosti: Naštejte in opišite jezera glede na nastanek ali posebnost in navedite konkretne primere!
 19. Naravna zdravilna sredstva kot turistična dobrina: Katere naravne pokrajinske sestavine imajo zdravilni pomen in so primerne za zdraviliški turizem? Katere bolezni lahko zdravimo oziroma preprečujemo z njihovo pomočjo?
 20. Zdraviliški turistični kraji: Katere turistične kraje uvrščamo med zdraviliške? V katerih slovenskih krajih temelji terapija na termalni oziroma termomineralni vodi, v katerih na hladni mineralni vodi?
 21. Vinorodne dežele kot turistična območja: Katere vinorodne dežele so v Sloveniji in v katerih okoliših je osredotočena vinska trta? Katera visokokakovostna vina so pomembna za posamezne okoliše in kakšne so njihove značilnosti?
 22. Varovanje naravnih pokrajinskih enot: Katera naravovarstvena območja poznate? Naštejte nekaj primerov posameznih zavarovanih področij in predstavite njihove turistične zanimivosti.
 23. Triglavski narodni park: Katero ozemlje obsega TNP? Kakšen je pomen parka za turizem? Katere dejavnosti so v parku dovoljene in katere prepovedane?
 24. Smeri in oblike turističnih tokov: Iz katerih držav prihaja največ turistov v Slovenijo? Katere so novejše spremembe preusmerjanja turističnih tokov? Kje in kateri so poglavitni cilji turističnih tokov (prometa)?

 

3. OSNOVE POSLOVANJA  V  TURIZMU  IN ORGANIZACIJA  IN  IZVEDBA  SKUPINSKIH  POTOVANJ
 1. Organizator potovanja mora s potnikom skleniti pogodbo. V čem ga ta pogodba kot organizatorja zavezuje?
 2. Organizator potovanja mora ob sklenitvi pogodbe potniku izdati potrdilo. Kaj mora vsebovati to potrdilo?
 3. Kakšne storitve mora organizator potovanja nuditi potniku?
 4. Katera potrebna obvestila oziroma informacije mora potnik dobiti s strani organizatorja oziroma njegove pooblaščene osebe?
 5. Kdaj in kaj sme organizator oziroma izvajalec potovanja sporočiti tretji osebi o potniku  oziroma udeležencu potovanja?
 6. Kakšne so odgovornosti organizatorja potovanja, če ni izpolnil pogodbenih določil in kakšne, če je potnik utrpel škodo s strani organizatorja ali tretje osebe, ki mu je bila storitev zaupana?
 7. Kdaj in v kakšni višini lahko potnik zahteva znižanje cene?
 8. Kakšne so obveznosti potnika do organizatorja potovanj?
 9. Kdaj lahko organizator odstopi od pogodbe in potniku ne izvrši storitev, ki so bile predvidene pred potovanjem?
 10. Kdaj so dovoljene spremembe programa potovanja in kakšne so posledice?
 11. Zakaj se plačuje turistična taksa in kdo je običajno oproščen plačila turistične takse?
 12. Kaj je turistično potovanje in kdo lahko organizira turistična potovanja?
 13. Kakšna je vsebinska razlika med izletom, potovanjem in letovanjem?
 14. Kaj je gostinska dejavnost in kdo jo lahko opravlja?
 15. Katere vrste nastanitvenih gostinskih obratov poznamo in kakšna je bistvena razlika med njimi?
 16. Kaj je značilno za restavracijo, gostilno, kavarno, slaščičarno, okrepčevalnico in bar?
 17. Kdo lahko opravlja gostinsko dejavnost na kmetijah, izletniških kmetijah, v vinotočih in osmicah in kakšne vrste gostinske dejavnosti lahko opravljajo?
 18. Kaj je “meni” in kaj pomenijo “hodi” pri naročanju kosila ali večerje? Kaj je jedilnik, jedilni list, vinski list in cenik pijač?
 19. Kaj je turizem in kaj spada pod turistično gospodarstvo?
 20. Katere vrste turizma poznamo in kateri so pogoji za razvoj turizma?
 21. Katere so značilnosti turistične ponudbe in njeni sestavni deli?
 22. Opišite značilnosti turističnega proizvoda.
 23. Opišite značilnosti turističnega trga in njegove posebnosti.
 24. Kaj je alotmajska pogodba?
 25. Kaj mora vsebovati program potovanja? Predloženi program ocenite s strani potnika.
 26. Kakšne so naloge turističnega vodenja?
 27. Naštejte nekaj osnovnih pravil nastopa pred potniki.
 28. Kaj je hišni red nastanitvenega obrata, kje se je možno z njim seznaniti in komu je namenjen?
 29. Katere informacije mora turistični vodnik posredovati potnikom na začetku potovanja in med potovanjem?
 30. Katere informacije mora turistični vodnik posredovati potnikom na letališčih?
 31. Kakšen je odnos turističnega vodnika do delodajalca?
 32. Kakšen je odnos turističnega vodnika do potnikov?
 33. Kakšen je odnos turističnega vodnika do voznika?

 

4. ETNOLOGIJA
 1. Zakaj mora turistični vodnik pri svojem delu uporabljati znanja s področja etnoloških raziskav?
 2. Katere oblike oziroma načini življenja razkrivajo materialno, socialno in duhovno kulturo in omogočajo vodniku, da osvetli kulturno podobo določenih skupnosti? Naštejte in pojasnite oblike življenja s katerimi etnologija razkriva kulturno podobo etničnih skupin in narodov.
 3. Opišite značilnosti materialne kulture in navedite konkretne primere.
 4. Opišite značilnosti socialne kulture in navedite konkretne primere.
 5. Opišite značilnosti duhovne kulture in navedite konkretne primere.
 6. Naštejte in opredelite tipe tradicionalnih kmečkih hiš v Sloveniji.
 7. Poleg kmečkega doma so na slovenskem podeželju še druge stavbe in poslopja. Katere in kaj je zanje značilno?
 8. Kakšno mora biti časovno, krajevno in družbeno opredeljevanje pojavov, ki jih posredujemo turistom?
 9. Kako navajamo primere načina življenja v domovini domačim turistom (navedite primere)?
 10. Kako navajamo primere načina življenja v domovini tujim turistom (navedite primere)?
 11. Kako navajamo primere načina življenja v tujini domačim turistom (navedite primere)?
 12. Kakšno je sodobno pojmovanje dediščine?
 13. Opišite razvoj turizma v Sloveniji in dediščino turističnih pojavov.
 14. Kako se razlikujeta pojma domača in umetnostna obrt? Navedite temeljne značilnosti razvoja posameznih vrst in njihovo regionalno razširjenost ter njihov vpliv na turistične prireditve.
 15. Kaj je spominek? Katere so osnovne vrste spominkov? Za vsako vrsto navedite značilne primere.
 16. Naštejte pet reprezentativnih turističnih spominkov Slovenije. Zastopana naj bodo vsa  temeljna tematska področja. Razložite njihovo genezo in pomen.
 17. Namen turističnih prireditev, temelječih na dediščini: Kaj sestavlja turistično prireditev (vsebinska področja)? Naštejte vsaj pet tradicionalnih turističnih prireditev v Sloveniji, temelječih na dediščini. Katere so najbolj pogoste napake pri njihovem organiziranju in izvedbi?
 18. Dediščina kulinarične, prehrambene kulture v Sloveniji: Kruh, močnate jedi, pogače in pecivo in mlečne jedi. Razložite regionalno razširjenost značilnih vrst teh jedi in njihovo funkcijo v preteklosti in sedanjosti ter njihov vpliv na šege in navade.
 19. Dediščina kulinarične, prehrambene kulture v Sloveniji: Koline, zelenjavne jedi in pijače. Razložite regionalno razširjenost značilnih vrst teh jedi in pijač in njihovo funkcijo v preteklosti in sedanjosti ter njihov vpliv na šege in navade.
 20. Kako je sestavljeno praznično leto sodobne Slovenije in kakšne so njegove korenine?
 21. Naštejte in predstavite etnološke spomenike poljubnega kraja in/ali pokrajine.
 22. Naštejte tri slovenske prepoznavnosti in jih na kratko predstavite.

 

5. PSIHOLOŠKI  VIDIKI  SKUPINSKIH  POTOVANJ
 1. Naštejte vsaj tri glavne motive, zaradi katerih potujejo ljudje kot turisti.
 2. Ali se turisti na cilju potovanja vedejo enako kot v svojem domačem kraju?
 3. Kakšno vedenje lahko pričakujemo s strani skupine turistov na turističnem potovanju v tujem okolju?
 4. Zakaj je včasih odnos domačinov v turističnih krajih do turistov neprijazen ali celo sovražen?
 5. Zakaj nastopi potovalna slabost (morska bolezen) in kako jo najlažje preprečimo ali ublažimo?
 6. Najmanj koliko ur spanja potrebujejo ljudje, da so še dovolj učinkoviti?
 7. Kakšno hrano imajo ljudje običajno najraje?
 8. Kaj je osebni prostor?
 9. Kaj vse je nujno potrebno storiti za uspešno razreševanje navzkrižja, nesporazumov med posamezniki in med skupino in posamezniki?
 10. Kako lahko preprečimo neustrezno vedenje oseb med nesrečo (požar, prometna nesreča, potres)?
 11. Kako naj bo turistični vodnik/ca oblečen/a, urejen/a?
 12. Naštejte vsaj pet osebnostnih lastnosti dobrega turističnega vodnika/ce.
 13. Kaj naj turistični vodnik/ca počne med daljšo in enolično dnevno vožnjo na potovanju?
 14. Kaj je treba storiti, če pride do prometne nesreče avtobusa?
 15. Pokvaril se je avtobus. Kaj storiti (za zaščito potnikov, za izvedbo programa in za pomoč vozniku)?
 16. Kaj bi storili, če bi kdo od potnikov stalno zamujal in tako silil skupino v čakanje in  zamude?
 17. Kaj bi storili, če bi imeli v skupini starejše potnike oziroma invalide, ki ne zmorejo naporov, ki jih zahteva program?
 18. Kaj bi storili, če bi se nek potnik s svojimi komentarji stalno vmešaval v vaše razlage?
 19. Kaj bi storili, če bi si del potnikov želel ogledati kakšno zanimivost izven predvidene poti, zaradi česar bi odpadel ogled druge, načrtovane zanimivosti?
 20. V zgodnjih jutranjih urah pristanete s skupino na letališču Jožeta Pučnika. Naročenega avtobusa za prevoz do Maribora ni. Kaj storite?
 21. S skupino ste na potovanju po tujini. Ena od potnic vam sporoči, da so ji ukradli torbico z dokumenti in denarjem. Kaj storite?

 

6. UMETNOSTNA  ZGODOVINA  Z  ARHEOLOGIJO
 1. Katera so pomembna arheološka obdobja in najdišča v Sloveniji?
 2. Katere so značilnosti rimskega tabora – castre in kakšna je urbanistična shema mesta?
 3. Opišite značilnosti centralne arhitekture.
 4. Opišite značilnosti kiparstva.
 5. Katere so značilne slikarske tehnike in njihove značilnosti?
 6. Kaj so vsebine likovnega dela?
 7. Kaj so oblike likovnega dela?
 8. Kaj je značilno za umetniško kompozicijo?
 9. Razložite izraza manierizem in fin-de siecle in njuno pojavljanje v zgodovini.
 10. Kaj veste o prazgodovini in značilnostih prazgodovinskih kultur?
 11. Navedite trajanje posameznih umetnostno- zgodovinskih slogov.
 12. Opišite značilnosti grških stebrnih redov.
 13. Katere so likovne značilnosti rimske antike?
 14. Orišite zgodovinske okoliščine, ki botrujejo razvoju izbranega umetnostno-zgodovinskega sloga (romanika, gotika, renesansa in barok).
 15. Opišite temeljne značilnosti romanske bazilike.
 16. Opišite temeljne značilnosti gotske cerkve.
 17. Naštejte vsaj tri renesančne slikarje in jih na kratko predstavite.
 18. V čem se renesančna slika razlikuje od gotske?
 19. V čem se baročna arhitektura razlikuje od renesančne?
 20. Katere so temeljne značilnosti baročne palače in iluzionizma v baročnem slikarstvu?
 21. Opišite značilnosti arhitekture v 19.stoletju.
 22. Opišite značilnosti impresionizma in navedite slovenske impresioniste.
 23. Opišite značilnosti likovnega ustvarjanja v 20.stoletju.
 24. Katera so značilna dela arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani in v ljubljanskem obdobju?

 

Izpitna vprašanja so bila nazadnje posodobljena dne 18.07. 2013 s strani Izpitnega odbora za opravljanje državnih izpitov za turistične vodnike pri Turistično gostinski zbornici Slovenije.

Cenik izpitov
 • Cena za prvi poskus opravljanja vodniškega izpita je 208 €.
 • Ponovitev teoretičnega dela izpita je 85 €.
 • Ponovitev praktičnega dela izpita je 103 €.
 • Cena za plastično izkaznico za turističnega vodnika je 19,5 €.
 • Letna registracija za turističnega vodnika je 11 €.
 • Izdaja potrdila o opravljenem izpitu za tiste, ki so originalno spričevalo izgubili je 11 €. 
Vsi navedeni zneski se plačujejo na račun Turistično gostinske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, TRR pri banki SKB d.d.: SI 56 03100-1002578617, SWIFT SKBASI2X, plačilo izvedete brez reference (sklica). 
Vse cene so brez DDV, saj se DDV ne obračunava v skladu s 5. odstavkom 5. člena in 8. odstavkom 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost, Uradni list RS štev. 13/11, 18/11, 78/11, 38/12, 86/14 in 90/15. Gre za javne naloge, ki jih izvaja Turistično gostinska zbornica Slovenije kot nosilec javnega pooblastila v imenu države, zato se na tovrstne storitve ne pača DDV.
Cenik je v veljavi od dne 1. 7. 2016, na podlagi odločbe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o podelitvi javnega pooblastila Turistično gostinski zbornici Slovenije, številka odločbe 322-28/2015/7 z dne 27.5.2016, Uradni list RS št. 41/2016 in pogodbe o podelitvi javnega pooblastila številka 322-28/2015.

 

Informacije o izpitih posreduje:

mag. Snežana Škerbinc, samostojna svetovalka
Telefon: 01 58 98 223, Faks: 01 58 98 224
E-mail: snezana.skerbinc@tgzs.si
Turistično gostinska zbornica Slovenije

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com